WARUNKI AUKCJI „FLY HIGH” 2020

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Aukcja jest organizowana przez Michała Ziębickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szary Sport Horses Michał Ziębicki ul. Parkurowa 2, 32-091 Michałowice NIP: 5130225160  /zwanego dalej Organizatorem/, który prowadzi sprzedaż opisanych w katalogu źrebiąt aukcyjnych /zwanego dalej Katalogiem/. Aukcja odbędzie się przy ul. Parkurowej 2 w Michałowicach, rozpocznie się w dniu 03.12.2020 r. o godz. 12.00 i zakończy się 05.12.2020 r. o godz. 20.00.

2. Udział w aukcji oznacza znajomość i akceptację warunków aukcji przez uczestnika aukcji /zwanego dalej Licytantem/ oraz sprzedającego źrebię /zwanego dalej Sprzedającym/. Aukcja odbywać się będzie za pomocą systemu informatycznego na platformie ClipMy Horse. Licytant oświadcza, że zapoznał się z warunkami technicznymi systemu informatycznego i posiada umiejętności obsługiwania systemu. Informacje dotyczące systemu dostępne są na stronie internetowej https://auctions.clipmyhorse.tv/en/terms

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania systemu informatycznego o którym mowa powyżej, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu braku zawarcia umowy sprzedaży.

4. Źrebięta są sprzedawane na aukcji w takim stanie, w jakim się będą znajdować w momencie licytacji, co może nie być tożsame z materiałami zamieszczonymi w Katalogu.

5. Katalog sporządzany jest przez Organizatora na podstawie danych przekazanych przez Sprzedającego. Wyłączną odpowiedzialność za informacje umieszczone w Katalogu ponosi Sprzedający. Filmy zamieszczone w katalogu mają na celu odzwierciedlić naturalne predyspozycje źrebiąt, ale zarówno opis jak i film nie gwarantują posiadania określonych cech przez źrebię. Kupującemu nie przysługują wobec organizatora roszczenia z tego tytułu. Pochodzenie koni umieszczone w Katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia we właściwym związku hodowców koni do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady (art. 556 § 1 i n. k.c.).

5. Oferowane źrebięta nie zostały zbadane ani klinicznie, ani radiologicznie przez Organizatora. Poddane zostały natomiast wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii, szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania dostępne będą w katalogu aukcyjnym. Organizator nie składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zwierzęcia, a ewentualne roszczenia z tego tytułu przysługują Kupującemu od Sprzedającego.

II. Złożenie i przyjęcie oferty

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Licytant złożył ofertę korzystniejszą. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przybicie dokonywane jest na rzecz Licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Ofertę uważa się za złożoną we własnym imieniu Licytanta; składając ofertę, Licytant zobowiązuje się do zapłacenia całej kwoty wynikającej z regulaminu aukcji. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

8. Oferty są cenami netto, do których doliczony zostanie należny podatek VAT w stawce prawem przepisanej. Płatności dokonywane są w EUR.

9. Kwoty postąpienia wynoszą:

a. do ceny 6.500 EUR - minimum 250 EUR,

b. powyżej kwoty 6.500 EUR a poniżej 10.000 EUR – minimum 500 EUR.

c. powyżej kwoty 10.000 EURO – minimum 1000 EUR

Aukcja zakończy się w dniu 05.12.2020 o godz. 20.00. W przypadku gdy postąpienie nastąpi w ostatnich 5 minutach trwania aukcji czas zakończenia zostanie przedłużony o kolejnych  minut.

III. Cena i wynagrodzenie

10. Oprócz ceny sprzedaży Licytant płaci Organizatorowi 10% (bez VAT) ceny sprzedaży jako prowizję i udział w kosztach aukcji. Organizator wystawia kupującemu fakturę za te usługi, płatną przelewem, którą należy wpłacić wraz z ceną sprzedaży na rachunek bankowy Organizatora nr PL12150014871214800905550000 w terminie 3 dni od zakończenia aukcji.

11. Rozliczenie w stosunku do Organizatora oblicza się następująco: kwota przybicia należna sprzedającemu + 10% od tej kwoty, jako prowizja Organizatora = cena netto plus należny podatek VAT. Składając ofertę, oferent zobowiązuje się do zapłaty kwoty rozliczenia, chyba że później zostanie złożona wyższa oferta.

12. Kwota rozliczenia staje się wymagalna natychmiast po przybiciu.

IV. Odbiór i przejście ryzyka

13. Sprzedający jest odpowiedzialny za źrebaka do momentu przybicia. W momencie przybicia ryzyko i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego.

14. Źrebak musi zostać odebrany do 2 tygodniu od dnia zakończenia aukcji lub po ukończeniu 6 miesiąca życia, chyba że strony Kupujący i Sprzedający ustalą inaczej. W dniu odbioru źźrebaka Kupujący podpisuje protokół odbioru, który zostaje przekazany do Organizatora.

15. Źrebię jest odbierane przez Kupującego na jego koszt i ryzyko. Koszty utrzymania źrebięcia do dwóch tygodni po zakończeniu aukcji ponosi Sprzedający lub do czasu ukończenia przez źrebaka 6 miesięcy.

16. Umowa sprzedaży zachodzi bezpośrednio między Kupującym a Sprzedającym, przy założeniu, że sprzedawca, a nie Organizator, ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za wszelkie wady, jakie źrebaki mogą wykazać po aukcji. Organizator nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

17. Odbiór zwierzęcia może nastąpić dopiero po zapłacie całej kwoty rozliczeniowej określonej w artykule 11 na rachunek Organizatora. Po zapłacie kwoty rozliczeniowej Organizator przekazuje Kupującemu dane Sprzedającego w celu ustaleniu odbioru zwierzęcia. Do momentu zapłaty całej kwoty rozliczeniowej Sprzedający zastrzega sobie własność zwierzęcia. Kupującemu nie przysługuje wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie sprzedawanej rzeczy.

V. Dodatkowe postanowienia umowy

18. Ani Sprzedający, ani Kupujący nie mogą wywodzić żadnych roszczeń wobec Organizatora związanych z umową sprzedaży.

19. W przypadku eksportu kupujący przedłoży Organizatorowi ważny dokument eksportowy w ciągu 3 miesięcy od dostawy, pod rygorem naliczenia należnego podatku VAT.

20. W przypadku powstania sporu między Sprzedawcą a Kupującym w związku z aukcją, Organizator dołoży starań, aby spór ten między nimi rozstrzygnąć w drodze mediacji. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygać będzie sąd ogólnej właściwości Sprzedającego. Stosunki między sprzedającym a kupującym podlegają prawu polskiemu.

21. Wszelkie spory wynikające z tej aukcji pomiędzy Organizatorem a Kupującym lub Sprzedającym rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie lub Sąd Okręgowy w Krakowie w zależności od właściwości rzeczowej. Spory te podlegają prawu polskiemu.

22. Niniejsze warunki mogą być zmienione lub odwołane przez Organizatora aż do zawarcia umowy sprzedaży.

23. W przypadku sporu obowiązuje tylko tekst polski. Tłumaczenie niniejszych warunków aukcji na język inny niż polski ma charakter czysto informacyjny.