WARUNKI AUKCJI „FLY HIGH” 2022

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Aukcja jest organizowana przez Michała Ziębickiego prowadzącego działalność  gospodarczą pod firmą Szary Sport Horses Michał Ziębicki ul. Parkurowa 2, 32-091  Michałowice NIP: 5130225160 /zwanego dalej Organizatorem/, który prowadzi sprzedaż  opisanych w katalogu źrebiąt aukcyjnych /zwanego dalej Katalogiem/. Aukcja odbędzie się  przy ul. Parkurowej 2 w Michałowicach, rozpocznie się w dniu 15.07.2022 r. o godz. 12.00 i  zakończy się 17.07.2022r. w godz. 20.00-21.30.  

2. Udział w aukcji oznacza znajomość i akceptację warunków aukcji przez uczestnika aukcji  /zwanego dalej Licytantem/ oraz sprzedającego źrebię /zwanego dalej Sprzedającym/. Aukcja  odbywać się będzie za pomocą systemu informatycznego na platformie ClipMy Horse. Licytant  oświadcza, że zapoznał się z warunkami technicznymi systemu informatycznego i posiada  umiejętności obsługiwania systemu. Informacje dotyczące systemu dostępne są na stronie  internetowej https://auctions.clipmyhorse.tv/en/terms 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania systemu informatycznego o którym  mowa powyżej, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu braku  zawarcia umowy sprzedaży.  

4. Źrebięta są sprzedawane na aukcji w takim stanie, w jakim będą się znajdować w momencie  licytacji, co może nie być tożsame z materiałami zamieszczonymi w Katalogu.

5. Katalog sporządzany jest przez Organizatora na podstawie danych przekazanych przez  Sprzedającego. Wyłączną odpowiedzialność za informacje umieszczone w Katalogu ponosi  Sprzedający. Filmy zamieszczone w katalogu mają na celu odzwierciedlić naturalne  predyspozycje źrebiąt, ale zarówno opis jak i film nie gwarantują posiadania określonych cech  przez źrebię. Kupującemu nie przysługują wobec organizatora roszczenia z tego tytułu.  Pochodzenie koni umieszczone w Katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela  konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia we właściwym  związku hodowców koni do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne  oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu  bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu  rękojmi za wady (art. 556 § 1 i n. k.c.). 

5. Oferowane źrebięta nie zostały zbadane ani klinicznie, ani radiologicznie przez  Organizatora. Poddane zostały natomiast wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii,  szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub  narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania dostępne będą w katalogu aukcyjnym.  Organizator nie składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem  zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zwierzęcia, a ewentualne roszczenia z tego tytułu  przysługują Kupującemu od Sprzedającego.  

II. Złożenie i przyjęcie oferty 

 

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Licytant złożył ofertę korzystniejszą.  Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przybicie  dokonywane jest na rzecz Licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. 

 

7. Ofertę uważa się za złożoną we własnym imieniu Licytanta; składając ofertę, Licytant  zobowiązuje się do zapłacenia całej kwoty wynikającej z regulaminu aukcji. Organizator  zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn. 

 

8. Oferty są cenami netto, do których doliczony zostanie należny podatek VAT w stawce  prawem przepisanej. Płatności dokonywane są w EUR.  

 

9. Kwoty postąpienia wynoszą:  

a. do ceny 6.500 EUR - minimum 250 EUR,  

b. powyżej kwoty 6.500 EUR a poniżej 10.000 EUR – minimum 500 EUR.  c. powyżej kwoty 10.000 EURO – minimum 1000 EUR 

Aukcja zakończy się w dniu 17.07.2022 w godz. 20.00-21.30. O godzinie 20.00 pierwsze trzy  numery katalogowe źrebiąt (1-3), godz. 20.10 numery katalogowe od 4-6, godz. 20.20 numery  katalogowe od 7-9, godz. 20.30 numery katalogowe 10-12, godz. 20.40 numery katalogowe  13-15, godz. 20.50 numery katalogowe 16-18, godz. 21.00 numery katalogowe 19-21. W  przypadku gdy postąpienie nastąpi w ostatnich 5 minutach trwania aukcji czas jej zakończenia  zostanie przedłużony o kolejnych 5 minut. 

III. Cena i wynagrodzenie 

10. Oprócz ceny sprzedaży Licytant płaci Organizatorowi 10% (bez VAT) ceny sprzedaży jako  prowizję i udział w kosztach aukcji. Organizator wystawia kupującemu fakturę za te usługi,  płatną przelewem, którą należy wpłacić wraz z ceną sprzedaży na rachunek bankowy  Organizatora nr PL12150014871214800905550000 w terminie 3 dni od zakończenia aukcji.  

11. Rozliczenie w stosunku do Organizatora oblicza się następująco: kwota przybicia należna  sprzedającemu + 10% od tej kwoty, jako prowizja Organizatora = cena netto plus należny  podatek VAT. Składając ofertę, oferent zobowiązuje się do zapłaty kwoty rozliczenia, chyba  że później zostanie złożona wyższa oferta. 

12. Kwota rozliczenia staje się wymagalna natychmiast po przybiciu.  

IV. Odbiór i przejście ryzyka  

 

13. Sprzedający jest odpowiedzialny za źrebaka do momentu przybicia. W momencie przybicia  ryzyko i odpowiedzialność przechodzą na Kupującego.

14. Źrebak musi zostać odebrany do 2 tygodniu od dnia zakończenia aukcji lub po ukończeniu  6 miesiąca życia, chyba że strony Kupujący i Sprzedający ustalą inaczej. W dniu odbioru  źrebaka Kupujący podpisuje protokół odbioru, który zostaje przekazany do Organizatora. 

15. Źrebię jest odbierane przez Kupującego na jego koszt i ryzyko. Koszty utrzymania  źrebięcia do dwóch tygodni po zakończeniu aukcji ponosi Sprzedający lub do czasu  ukończenia przez źrebaka 6 miesięcy.  

16. Umowa sprzedaży zachodzi bezpośrednio między Kupującym a Sprzedającym, przy  założeniu, że sprzedawca, a nie Organizator, ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za  wszelkie wady, jakie źrebaki mogą wykazać po aukcji. Organizator nie ponosi wobec  Kupującego odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

17. Odbiór zwierzęcia może nastąpić dopiero po zapłacie całej kwoty rozliczeniowej określonej  w artykule 11 na rachunek Organizatora. Po zapłacie kwoty rozliczeniowej Organizator  przekazuje Kupującemu dane Sprzedającego w celu ustaleniu odbioru zwierzęcia. Do  momentu zapłaty całej kwoty rozliczeniowej Sprzedający zastrzega sobie własność  zwierzęcia. Kupującemu nie przysługuje wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie  sprzedawanej rzeczy. 

V. Dodatkowe postanowienia umowy 

 

18. Ani Sprzedający, ani Kupujący nie mogą wywodzić żadnych roszczeń wobec Organizatora  związanych z umową sprzedaży.  

 

19. W przypadku eksportu kupujący przedłoży Organizatorowi ważny dokument eksportowy w  ciągu 3 miesięcy od dostawy, pod rygorem naliczenia należnego podatku VAT.

 

20. W przypadku powstania sporu między Sprzedawcą a Kupującym w związku z aukcją,  Organizator dołoży starań, aby spór ten między nimi rozstrzygnąć w drodze mediacji. Wszelkie  spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygać będzie sąd ogólnej właściwości  Sprzedającego. Stosunki między sprzedającym a kupującym podlegają prawu polskiemu.

 

21. Wszelkie spory wynikające z tej aukcji pomiędzy Organizatorem a Kupującym lub  Sprzedającym rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie  lub Sąd Okręgowy w Krakowie w zależności od właściwości rzeczowej. Spory te podlegają  prawu polskiemu.  

22. Niniejsze warunki mogą być zmienione lub odwołane przez Organizatora aż do zawarcia  umowy sprzedaży.

 

23. W przypadku sporu obowiązuje tylko tekst polski. Tłumaczenie niniejszych warunków  aukcji na język inny niż polski ma charakter czysto informacyjny.

Regulamin do pobrania:

TUTAJ